Przejdź do treści
Ubezpieczenia NW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, udaru mózgu, zawału lub śmierci Ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego. Ubezpieczenie można rozszerzyć w zależności od potrzeb Klienta o:

  • zwrot kosztów wyposażenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • zwrot kosztów leczenia,
  • zwrot kosztów operacji plastycznych,
  • zwrot kosztów rehabilitacji,
  • zwrot kosztów pobytu w szpitalu.

W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego do zakresu ubezpieczenia można włączyć jeszcze inne klauzule, które będą zabezpieczały nasze potrzeby.

Ubezpieczeniem mogą być również objęte wypadki spowodowane przez zawała serca lub udar mózgu. Ochrona ubezpieczenia działa 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą, w życiu prywatnym oraz w czasie wykonywania pracy.