Przejdź do treści
Ubezpieczenia komunikacyjne 1

Ubezpieczenie OC

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.
Ubezpieczenie to chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w kolizji lub wypadku. W następstwie wyrządzonej szkody może być śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby poszkodowanej.

Ubezpieczenie AC

Auto-Casco gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. działanie żywiołów, wandalizm, kradzież.

Ubezpieczenia komunikacyjne 2

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla osób kierujących pojazdami i ich pasażerów. Ubezpieczenie to niezawodna gwarancja, że znajdą się pieniądze na leczenie, rehabilitację lub odszkodowanie.

Ubezpieczenie ASSISTANCE

Ubezpieczenie assistance to niezbędna pomoc i opieka , gdy pojawi się problem z Twoim samochodem. Do wyboru jest kilka wariantów tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie SZYB

Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej. Ochroną ubezpieczenia jest objęte szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdu. W przypadku wystąpienia szkody szybowej nie tarci się zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC.

ZIELONA KARTA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. Ochrona ubezpieczenia w zakresie Zielona Karta obejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Unii Europejskiej, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego (Zielonej Karcie).

PAKIETY KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia komunikacyjne można połączyć w atrakcyjne cenowo pakiety. Przeważnie obejmują one następujące ubezpieczenia:

  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
  • auto-casco
  • NNW kierowcy i pasażerów
  • assistance
  • bagaż