Przejdź do treści
Ubezpeiczenie OC 1

Odpowiedzialność cywilna

Jest to niezbędne zabezpieczenia dla każdej firmy bez względu na rodzaj działalności. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, jak również za szkody powstałe w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Wśród ubezpieczeń stanowiących ofertę dla przedsiębiorstw znajdują się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolne, obowiązkowe.

Dobrowolne:

 • z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe np. – OC za produkt, OC pracodawcy, OC najemcy itp.
 • członków zarządów i rad nadzorczych

Ubezpeiczenie OC 2


Ponadto są w ofercie produkty ukierunkowane na określoną działalność np.

 • OC przewoźnika
 • OC spedytora
 • OC zakładów opieki zdrowotnej

Zasady dotyczące ubezpieczenia OC dobrowolnego określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Obowiązkowe

Zakres odpowiedzialności Towarzystwa, a także wysokość sumy gwarancyjnej regulują przepisy prawa, odpowiednie dla danego zawodu. Przepisy zawsze wskazują, do jakiej kwoty ubezpieczyciel zobowiązany jest wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nas w związku z wykonywanym zawodem.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy:

 • podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne,
 • multiagenta, brokera ubezpieczeniowego,
 • detektywa,
 • komornika sądowego,
 • zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego,
 • organizatora imprez masowych,
 • doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, biura rachunkowego,
 • adwokata, notariusza, radcy prawnego,
 • architekta, inżyniera budowlanego,
 • rzeczoznawców patentowych,

CYBER – Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

Ubezpieczenie Cyber pokrywa koszty roszczeń, odszkodowań, kar i grzywien powstałych w wyniku utraty danych, naruszenia prywatności i bezpieczeństwa, czy plagiatu. Powinniśmy przygotować się na zagrożenie związane z cyberprzestępczością, szczególnie kiedy ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych.