Jest to niezbędne zabezpieczenia dla każdej firmy bez względu na rodzaj działalności.

Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, jak również za szkody powstałe w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Wśród ubezpieczeń stanowiących ofertę dla przedsiębiorstw znajdują się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolne, obowiązkowe:

Dobrowolne:
– z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe np. – OC za produkt, OC pracodawcy, OC najemcy itp.
– członków zarządów i rad nadzorczych

Ponadto są w ofercie produkty ukierunkowane na określoną działalność np.

OC przewoźnika
OC spedytora
OC zakładów opieki zdrowotnej

Zasady dotyczące ubezpieczenia OC dobrowolnego określone są w ogólnych warunkach (OWU) Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Obowiązkowe:

Zakres odpowiedzialności Towarzystwa, a także wysokość sumy gwarancyjnej regulują przepisy prawa, odpowiednie dla danego zawodu. Przepisy zawsze wskazują, do jakiej kwoty ubezpieczyciel zobowiązany jest wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nas w związku z wykonywanym zawodem.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy:
-podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne,
-multiagenta, brokera ubezpieczeniowego,
-detektywa,
-komornika sądowego,
-zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego,
-organizatora imprez masowych,
-doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, biura rachunkowego,
-adwokata, notariusza, radcy prawnego,
-architekta, inżyniera budowlanego,
-rzeczoznawców patentowych,Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress